วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ตอนที่ 13 ลดฝุ่น ลดโลกร้อน พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วิดีโอออนดีมานด์