ห้องสมุดดิจิทัล

eBook | MyLibrary
 

ชื่อ: กลไกราคาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน Emission Trading Scheme (ETS)

หมวดหลัก: พลังงานและเทคโนโลยี

หน่วยงาน : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เนื้อหา