22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันที่เผยแพร่ : 26 เมษายน 2022

เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ “วันคุ้มครองโลก (Earth Day)” จุดประสงค์ของวันคุ้มครองโลกคืออะไร? เริ่มต้นอย่างไร? . ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและถี่มากขึ้นก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วสังคมในปัจจุบันก็หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ช่วยเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงลบลดน้อยลง . อย่างไรก็ตามกว่าที่จะมีกฎหมายและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ ประชาชนที่มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในระดับนานาชาติ ภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยต่างได้ออกมาต่อสู้และขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้ในเวลาต่อมามีการก่อตั้งให้วันที่ 22 เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day . จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) ได้บรรยายว่า “มันยากที่คุณจะจินตนาการถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าปี ค.ศ. 1970 โรงงานสามารถปล่อยควันพิษมหาศาลสู่ แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง โดยที่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดสามารถหยุดยั้งการกระทำนี้ได้” “เหตุเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไร? เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มี EPA ไม่มีการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอากาศสะอาด แหล่งน้ำสะอาด และขณะนั้นยังไม่มีมาตรการ กลไกในการป้องกันสิ่งแวดล้อมของเรา” . ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1970 วุฒิสมาชิกเกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) ได้ก่อตั้ง Earth Day ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1970 เพื่อผลักดันให้ปัญหานี้เข้าสู่วาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ณ เมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแสดงถึงความต้องการให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ ในเวลาต่อมาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการพิจารณาและเริ่มมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ในเวลาถัดมา นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของชาวอเมริกันที่ได้ออกมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในครั้งนี้ . ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1970 รัฐสภาจึงได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางแห่งใหม่เพื่อทำภารกิจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คือ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า EPA โดยหน่วยงานดังกล่าวได้เคยปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง เดอะซิมป์สันส์ มูฟวี่ (Simpsons Movie) ได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและยังได้ฉายภาพบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน EPA ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย . ดัดแปลงภาพจาก https://simpsons.fandom.com/wiki/Environmental_Protection_Agency   จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จึงทำให้ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา กลายเป็นวันคุ้มครองโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ในปี ค.ศ. 2022 นี้เอง มีการกำหนดธีม (Theme) วันคุ้มครองโลกอย่าง “invest in our planet” ประเด็นสำคัญในปีนี้คือการสร้างความตระหนักในด้านการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตที่อาจเกิดขึ้น . วันคุ้มครองโลกเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกมาปกป้องและคุ้มครองโลก แต่สิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ ทุกวันสามารถเป็นวันสิ่งแวดล้อมได้ในรูปแบบการลงมือทำ ตั้งแต่สิ่งเล็กๆ ในระดับครัวเรือนไปจนถึงการกระทำในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน อาจมีความร่วมมือตั้งแต่ 2 องค์กรหรือหน่วยงานขึ้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions : NDCs)” เป็นกลไกสำคัญเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในความพยายามกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ โดยกำหนดให้แต่ละประเทศ/รัฐที่ลงนามรับรองข้อตกลงนี้เมื่อปี ค.ศ. 2015 หรือที่เราเรียกอย่างย่อว่า NDC ของประเทศไทย ล่าสุดได้แถลงสู่ประชาคมโลกในงาน COP26 ที่ร้อยละ 40 . จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวนที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ประชาชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังคงผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลไกป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารเรื่องของสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ชักชวนบุคคลใกล้ตัวให้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยอาจมีแนวคิด “ใครๆ ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมได้” เพื่อสนับสนุนแนวความคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง . HiddenChess แปลและเขียน . เอกสารอ้างอิง EPA. EPA History: Earth Day (Online). Retrieved April 17, 2022, from https://www.epa.gov/history/epa-history-earth-day Earthday. EARTH DAY 2022 – APRIL 22 INVEST IN OUR PLANET (Online). Retrieved April 17,2022, from https://www.earthday.org/   อ้างอิงรูปภาพ Pexels. Earth Day (Online). Retrieved April 18, 2022, from www.pexels.com Simpsons Wiki. Simpsons Movie (Online). Retrieved April 18, 2022, from https://simpsons.fandom.com/wiki/Environmental_Protection_Agency