รายงานสมาชิกที่ยืม eBook ที่มากที่สุด

เช่น 27/01/2023
เช่น 27/01/2023
ลำดับ รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ - นามสกุล จำนวนยืม
1 jamess sitta 3
2 admin admin 2
3 mawin people 1
4 adminlibrary admin 1
5 tungmay ภูณิสรา รายณะสุข 1
8