รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

เช่น 27/01/2023
เช่น 27/01/2023
หมวด จำนวน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2
การศึกษา 6
การเกษตรกรรม 1
ทั่วไป 9
จิตวิทยา-การลงทุน 1
เศรษฐศาสตร์ 1
นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4
ป่าไม้ เกษตรและพันธ์พืช 4
พลังงานและเทคโนโลยี 3
รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม/รายงานประจำปี 6
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ 1
อากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 19
57